Hệ thống Tọa Kỵ

Tọa Kỵ

Yêu cầu cấp độ: Cấp 40

Khi nhân vật đạt cấp 40, hệ thống sẽ tự động mở chức năng tọa kỵ. Người chơi sẽ mặc định nhận được tọa kỵ Phù Vân,  để nhận được tọa kỵ cấp cao hơn người chơi cần dùng  Thuần Dưỡng Đơn để nâng cấp

Giao diện tọa kỵ

Thuần Dưỡng  Đơn có được thông qua giết quái ở map train, tham gia hệ thống boss thé giới, tham gia event trong game.

 

;
Liên thông máy chủ