Tính năng phụ bản

Phụ Bản

Giới hạn cấp độ: cấp 40

Từ giao diện chính người chơi nhấn vào nút phụ bản như hình dưới để mở giao diện phụ bản

Tại giao diện phụ bản người chơi có thể chọn phụ bản theo cấp tương ứng với cấp độ của nhân vật

Giao diện phụ bản

Bên trong phụ bản

Mỗi phụ bản có một yêu cầu nhiệm vụ nhất định, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phần thưởng kinh nghiệm rất lớn.

Ngoài ra việc tiêu diệt boss ở mỗi phụ bản sẽ rơi rất nhiều phần thưởng giá trị như:  Thuần Dưỡng Đơn,Vinh Dự Lệnh…

 

 

;
Liên thông máy chủ